สวัสดี ปีใหม่ ขอให้บุญรักษา พระคุ้มครอง | พระคุ้มครอง

สวัสดี ปีใหม่ ขอให้บุญรักษา พระคุ้มครอง

สวัสดี ปีใหม่ ขอให้บุญรักษา พระคุ้มครอง
สวัสดี ปีใหม่ ขอให้บุญรักษา พระคุ้มครอง

สวัสดี ปีใหม่

สวัสดี วันขึ้นปปีใหม่ ขอให้บุญรักษา พระคุ้มครอง

แต่หากยังไม่มีบุญ หรือบุญไม่พอ ขอให้ทำบุญ ด้วยการให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์ภาวนา แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ แบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนบ้าน บำรุงมารดาบิดาผู้ให้กำเนิด ทำไปเถิดล้วนแต่เป็นบุญ

พุทธศาสนสุภาษิต เกี่ยวกับบุญ

อิธ นนฺทติ เปจฺจ นฺนทติ กตปุญฺโญ อุภยตฺถ นนฺทติ
ปุญฺญํ เม กตนฺติ นนฺทติ ภิยฺโย นนฺทติ สุคตึ คโต.
ผู้ทำบุญแล้ว ย่อมยินดีในโลกนี้ ตายแล้ว ย่อมยินดี
ชื่อว่าย่อมยินดีในโลกทั้งสอง. เขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้ว
ไปสู่สุคติย่อมยินดียิ่งขึ้น
( พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒/ ๑๗.

อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ กตปุญฺโญ อุภยตฺถ โมทติ
โส โมทติ โส ปโมทติ ทิสฺวา กมฺมวิสุทฺธิมตฺตโน.
ผู้ทำบุญแล้ว ย่อมบันเทิงในโลกนี้ ละไปแล้ว ย่อมบันเทิง
ชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง , เขาเห็นความบริสุทธิ์
แห่งกรรมของตนแล้ว ย่อมบันเทิงปราโมทย์.
( พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/ ๑๗.

ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กยิรา กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ
ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย.
ถ้าบุรุษจะพึงทำบุญ ควรทำบุญนั้นบ่อย ๆ
ควรทำความพอใจในบุญนั้น การสั่งสมบุญนำความสุขมาให้.
( พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/ ๓๐.

มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส โถกํ โถกํปิ อาจินํ.
ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า มีประมาณน้อย จัดไม่มาถึง,
แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตก ฉันใด,
ผู้มีปัญญาสั่งสมบุญ แม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น.
( พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/ ๓๑.

สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปิปุนํ
สยํ กตานิ ปุญฺญานิ ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ.
สหายเป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อย ๆ ,
บุญทั้งหลายที่ตนทำเอง บุญนั้นจะเป็นมิตรในสัมปรายภพ.
( พุทฺธ) สํ. ส. ๑๕/ ๕๑.


เว็บไซต์แนะนำวิธีแต่งรูปด้วยโปรแกรมแต่งรูปยอดนิยม เช่น photoshop ไปที่ โปรแกรมแต่งรูป.com

พระเครื่อง เครื่องราง

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *